Kontakt

Masz pytanie?

+48 503 118 100

poniedziałek-piątek  8:30-16:30

info@parfumcompany.pl

Parfum Company Sp. z o. o. S.K.A.
ul. Lubelska 42, 05-077 Zakręt

Formularz kontaktowy

Regulamin platformy

SPIS TREŚCI: 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. DEFINICJE

3. ZAWIERANIE I WYKONYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄDANE OSOBOWE

5. PRAWA AUTORSKIE

6. WYMAGANIA TECHNICZNE

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Platforma Internetowa jest prowadzona pod adresem https://parfumcompany.pl/ przez firmę Parfum Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zakręcie k. Warszawy (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Lubelska 42, 05-077 Zakręt), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447215; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł; NIP: 1132861515; REGON: 146484714; adres poczty elektronicznej: info@parfumcomapny.pl; numer telefonu: +48 503 118 100.

1.2. Platforma Internetowa jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Usługobiorcy zapoznanie się z Towarami Sprzedawcy, w tym z cenami i dostępnością Towarów, zawarcie Umowy sprzedaży, a także zawarcie umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie.

1.3. Platforma Internetowa prowadzona jest zgodnie z Regulaminem.

2. DEFINICJE 

2.1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz kontaktowy – funkcjonalność Platformy Internetowej umożliwiająca Usługobiorcy nawiązanie kontaktu elektronicznego z Usługodawcą.

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Usługobiorcy) w trakcie logowania się do Konta, samodzielnie określany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.

Klauzule - zgody w formie tzw. checkboxów dostępne na stronie Platformy Internetowej na etapie rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia, których zaznaczenie oznacza odrębnie - zapoznanie się i akceptację przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, OWS i Polityki Prywatności, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz zgodę na kontaktowanie się przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Konto - funkcjonalność Platformy Internetowej, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Platformy Internetowej pozwalających na wprowadzenie i przechowywanie danych Usługobiorcy, zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Usługobiorcę oraz pozwalających na pełne korzystanie z Platformy Internetowej, w tym wysłanie do Sprzedawcy Zapytania, zapoznanie się z ofertami przygotowanymi przez Sprzedawcę w odpowiedzi na przesłane przez Usługobiorcę Zapytanie, składanie zamówień na Towary i zawieranie umowy o Towary, dostęp do faktur dotyczących zakupów dokonanych na Platformie Internetowej, sprawdzanie statusu swoich zamówień, kwoty dostępnego limitu kredytowego. Dostęp do Konta jest możliwy po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

Koszyk - funkcjonalność Platformy Internetowej umożliwiająca Usługobiorcy weryfikację wybranych do zakupu Towarów oraz modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Towarów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. Usługobiorca ma możliwość zapisywania wielu Koszyków i późniejszego ich wczytywania oraz modyfikacji, a także przenoszenia danych zamówienia zapisanych w poszczególnych Koszykach do Koszyka głównego.
Login - adres poczty elektronicznej Usługobiorcy używany podczas rejestracji Konta i każdorazowego korzystania z Konta.

Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 r., poz. 1030 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Usługobiorcy drogą elektroniczną.

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy sprzedaży. OWS stanowią ponadto integralną część Regulaminu i są dostępne na Platformie Internetowej pod adresem https://parfumcompany.pl/ w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży.

Platforma Internetowa - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://parfumcompany.pl/ i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet Towary znajdujące się w jego ofercie.

Sprzedawca - przedsiębiorca dokonujący sprzedaży za pośrednictwem Platformy Internetowej. Dane Sprzedawcy znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS).

Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy Internetowej.
Treści - cała zawartość merytoryczna i graficzna zamieszczana na Platformie Internetowej przez Usługodawcę, w tym artykuły zamieszczane w strefie Aktualności.

Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 ze zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie.

Usługobiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy Internetowej.

Usługodawca – Parfum Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zakręcie k. Warszawy (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Lubelska 42, 05-077 Zakręt), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447215; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł; NIP: 1132861515; REGON: 146484714; adres poczty elektronicznej: info@parfumcomapny.pl; numer telefonu: +48 503 118 100.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Na treść Umowy sprzedaży składa się treść zamówienia oraz OWS. Postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz zaznaczonych przez Usługobiorcę Klauzul mają zastosowanie do Umowy sprzedaży w odpowiednim zakresie.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Platformy Internetowej, będąca Usługobiorcą lub osobą upoważnioną przez Usługobiorcę do korzystania z Platformy Internetowej, w tym składania zamówień na Towary.

Zapytanie - funkcja dostępna na stronie Platformy Internetowej za pośrednictwem przycisku „Składam Zapytanie” w Koncie, umożliwiająca skierowanie do Sprzedawcy prośby o przygotowanie oferty dotyczącej Towarów niedostępnych standardowo za pośrednictwem Platformy Internetowej lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla niego na zasadach obowiązujących go na Platformie Internetowej.

3. ZAWIERANIE I WYKONYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy Internetowej świadczy Usługi drogą elektroniczną. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.

3.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 3.1. polegają na udostępnieniu Usługobiorcy wszelkich funkcjonalności Platformy Internetowej, w tym umożliwiających zawarcie za pośrednictwem Platformy Internetowej Umowy sprzedaży, a w szczególności polegają na:

a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Platformy Internetowej poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia Umowy sprzedaży i jej wykonania;

b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem formularza zamówienia;

c) umożliwieniu Usługobiorcy zawarcia za pośrednictwem Platformy Internetowej Umowy sprzedaży, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny za Towar i kosztów wysyłki;

d) prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Platformy Internetowej;

e) umożliwieniu pozostałego kontaktu z Usługodawcą i Sprzedawcą, w szczególności za pośrednictwem usługi Formularza kontaktowego;

f) dostarczaniu Usługobiorcy informacji handlowych – Newsletter, jeżeli Usługobiorca wyraził na to zgodę.

3.3. Za pośrednictwem Platformy Internetowej Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) usługę Konto;

b) usługę Zapytanie;

c) usługę udostępniania Treści, w tym strefy Aktualności;

d) usługę Newsletter;

e) usługę Komentarzy;

f) usługę Formularz kontaktowy.

3.4. Do zawarcia umowy o Konto dochodzi przez założenie Konta w ramach procedury rejestracji opisanej poniżej. Do zawarcia umowy o inne Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Platformy Internetowej. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3.5. Umowa o Konto:

a) Usługobiorca może utworzyć na Platformie Internetowej Konto. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca wypełnia stosowny formularz rejestracyjny dostępny na stronie Platformy Internetowej poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych. Do utworzenia Konta wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką „*”, przy czym oznaczone gwiazdką „*” są jedynie pola dotyczące danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o posiadanie Konta. Podczas rejestracji Konta, Usługobiorca wprowadza Login oraz samodzielnie określa Hasło. Do zarejestrowania Konta wymagane jest ponadto zaakceptowanie przez Usługobiorcę treści Regulaminu platformy, OWS oraz Polityki prywatności. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu platformy, OWS oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem platformy, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się do stosowania Regulaminu platformy i OWS oraz, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym, a także nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Usługobiorca nie ma obowiązku akceptowania pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaznaczeniu stosownej Klauzuli oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj”, na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta, Usługodawca wysyła wiadomość zawierającą informację o utworzeniu Konta. Warunkiem dokończenia procesu rejestracji Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości.

b) Konto jest przypisane do Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

c) Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania Loginu i Hasła osobom trzecim.

d) Usługobiorca może ustanowić w ramach Konta dodatkowe Subkonta dla Użytkowników, definiując uprawnienia dla każdego subkonta.

e) Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić, że wskazani przez niego Użytkownicy stosować się będą do treści Regulaminu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania wskazanych Użytkowników.

3.6. Usługa Zapytanie umożliwia Usługobiorcy skierowanie do Usługodawcy prośby o przygotowanie oferty dotyczącej Towarów niedostępnych standardowo za pośrednictwem Platformy Internetowej lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Usługobiorcy na zasadach obowiązujących go na Platformie Internetowej.

3.7. Usługa udostępniania Treści pozwala Usługobiorcy zapoznawać się z Treściami udostępnionymi na Platformie Internetowej, w tym z artykułami zamieszczonymi w strefie Aktualności.

3.8. Newsletter to usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać drogą elektroniczną od Usługodawcy wszelkie informacje, w tym informacje handlowe, o ile Usługobiorca wyraził na to zgodę.

3.9. W ramach usługi Komentarzy Usługobiorca ma możliwość zamieszczania swoich wypowiedzi odnośnie Treści, w stosunku do których funkcjonalności Platformy Internetowej pozwalają na ich zamieszczanie, w szczególności w ramach strefy Aktualności. Usługa komentarzy jest nieodpłatna.

3.10. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Usługobiorcy nawiązanie kontaktu elektronicznego z Usługodawcą.

3.11. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach komentarzy w strefie Aktualności treści:

a) wzywających do nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub nawołujących lub zachęcających do przemocy;

b) o charakterze gróźb lub tzw. mowy nienawiści;

c) naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku;

d) naruszających prawa własności przemysłowej;

e) celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste;

f) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji;

g) udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych;

h) propagujących alkohol lub środki odurzające;

i) naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;

j) których celem jest poniżanie, zawstydzanie, nękanie lub prześladowanie innych osób;

k) stanowiących naruszenie prawa.

3.12. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Platformy Internetowej. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem punktów poniżej.

4.2. Usługobiorca może rozwiązać umowę o Konto w każdym czasie bez wskazywania przyczyn. Rozwiązanie umowy o Konto przez Usługobiorcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie Usługodawcy, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail info@parfumcompany.pl lub w formie pisemnej na adres: Parfum Company Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Zakręcie k. Warszawy przy ul. Lubelskiej 42, kod pocztowy 05-077.

4.3. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o Konto nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Platformy Internetowej do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta.

4.4. W przypadku rozwiązania umowy o Konto, Konto danego Usługobiorcy przestaje być aktywne i dostępne dla Usługobiorcy, a wszelkie złożone przez niego zamówienia oraz wysłane Zapytania, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

4.5. Usługodawca może rozwiązać umowę o Konto w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o Konto zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę na etapie rejestracji Konta.

4.6. Wypowiedzenie umowy o Konto przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Platformy Internetowej do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy o Konto.

5. DANE OSOBOWE

5.1.  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorców dostępne są na Platformie Internetowej pod adresem https://parfumcompany.pl/ w zakładce Polityka prywatności.

6. PRAWA AUTORSKIE

6.1. Strona internetowa Platformy Internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu są zastrzeżone.

6.2. Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Platformy Internetowej jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Platformy Internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

6.3. Usługodawca na podstawie umowy o świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie udziela Usługobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Usługobiorcę z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Platformy Internetowej jedynie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie. Korzystanie ze strony internetowej Platformy Internetowej i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Usługobiorcy. Licencja ustaje automatycznie wraz z ustaniem umowy o świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie.

6.4. Usługodawca udziela zgody Usługobiorcy na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Platformy Internetowej wyłącznie do własnego użytku Usługobiorcy, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Usługobiorcy.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE

7.1. Dostęp i korzystanie z Platformy Internetowej jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari oraz Google Chrome, bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Platformy Internetowej na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin udostępniany jest Usługobiorcy na Platformie Internetowej pod adresem https://parfumcompany.pl/ w zakładce Regulamin platformy przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Usługobiorcy lub wydrukowanie.

8.2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy Internetowej, w tym umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

8.3. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z punktem 8.1. i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Usługobiorcę oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem, jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Usługobiorca rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej Usługi, zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorcę, jeżeli nie dokona on rozwiązania umowy w terminie 7 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.

8.4. Usługodawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy Internetowej oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Platformy Internetowej.

8.5. Usługobiorca ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce prywatności.

8.6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będą rozstrzygać sądy właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8.7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta