Kontakt

Masz pytanie?

+48 503 118 100

poniedziałek-piątek  8:30-16:30

info@parfumcompany.pl

Parfum Company Sp. z o. o. S.K.A.
ul. Lubelska 42, 05-077 Zakręt

Formularz kontaktowy

Ogólne Warunki Sprzedaży

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

3. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

4. WARUNKI WYDANIA TOWARÓW

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARÓW

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO ZA WADY TOWARÓW

8. KONTRAHENCI ZAGRANICZNI

9. POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży zawieranych przez Parfum Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zakręcie, ul. Lubelska 42, 05-077 Zakręt k. Warszawy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447215, NIP: 1132861515, REGON: 146484714, jako Sprzedającym i stanowią integralną część ofert oraz umów sprzedaży zawieranych przez Parfum Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (zwaną dalej „Sprzedającym”) z klientami będącymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej „Kupującymi”), czyli w obrocie dwustronnie profesjonalnym (B2B).

1.2. Niniejsze OWS nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami. Akceptując postanowienia niniejszego OWS, w tym w szczególności poprzez złożenia Zamówienia, Kupujący będący osobą fizyczną oświadcza, iż składane Zamówienie jest bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą i posiada ono dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3. Wyłączenie stosowania OWS oraz wszystkie uzgodnienia stron odbiegające od OWS wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej. Odmienne od postanowień OWS postanowienia ogólnych warunków umów i innych wzorców umownych Kupujących zawierających umowę ze Sprzedającym nie obowiązują, chyba że Sprzedający zaakceptował je wyraźnie w formie pisemnej. Strony mogą zawrzeć Umowę, która będzie w odmienny sposób regulowała kwestie objęte niniejszym OWS. W takim wypadku pierwszeństwo będą mieć postanowienia Umowy

1.4. OWS dotyczą wszelkich towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego (zwane dalej „Towar” lub „Towary”).

1.5. Kupujący akceptuje postanowienia OWS najpóźniej z chwilą:

a) złożenia Zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem http://parfumcompany.pl/ lub

b) zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży (złożenia Zamówienia) poza platformą internetową prowadzoną przez Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub

c) odbioru Towaru od Sprzedającego przez Kupującego w magazynie Sprzedającego własnym środkiem transportu bądź korzystając z usług firmy spedycyjnej, lub odbioru towaru przez Kupującego w swojej lokalizacji w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

2.1. Towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego są prezentowane jako wykaz Towarów zawierający informacje o Towarach, w tym ich cenę, zdjęcia, parametry oraz opisy, jak również stan magazynowy danego Towaru (dalej jako „Baza Produktowa”).

2.2. Sprzedający udostępni Kupującemu Bazę Produktową za pośrednictwem platformy internetowej http://parfumcompany.pl/ lub za pośrednictwem pliku XML (opcjonalnie pliku CSV) albo bezpośrednio poprzez integrację z systemem Baselinker (w zależności od uzgodnień między Stronami) na zasadach określonych w pkt. 3.4. poniżej.

2.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym działaniem integracji z systemem Baselinker, w tym w szczególności za ewentualne awarie, błędy, brak dostępu do systemu lub niepełną integrację. 

2.4. Sprzedający dokonuje bieżącej aktualizacji Bazy Produktowej. Na Kupującym spoczywa obowiązek śledzenia zmian w Bazie Produktowej, w tym w szczególności zmian cen Towarów. 

2.5. Sprzedający  może udzielić  na rzecz Kupującego, na jego prośbę, nieodpłatnej,  niewyłącznej i nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie w stosunkach z podmiotami trzecimi materiałów i informacji o Towarach zawartych w Bazie Produktowej. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że korzysta z materiałów i informacji o Towarach zawartych w Bazie Produktowej wobec podmiotów trzecich na własne ryzyko i odpowiedzialność i w takiej sytuacji treść materiałów i informacji o Towarach zawartych w Bazie Produktowej nie może stanowić podstawy roszczeń Kupującego wobec Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi ponadto odpowiedzialności za sposób i zakres wykorzystania przez Kupującego materiałów i informacji o Towarach zawartych w Bazie Produktowej.

3. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. Minimalna wartość Zamówienia obsługiwana przez Sprzedającego przy uwzględnieniu wysyłki na koszt Sprzedającego to 1.000,00 zł netto. Zamówienia o niższej wartości oraz dostawy międzynarodowe, realizowane są z doliczeniem kosztu transportu (nie dotyczy odbioru Towaru od Sprzedającego przez Kupującego w magazynie Sprzedającego).

3.2. Przed złożeniem pierwszego Zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem http://parfumcompany.pl/ Kupujący jest zobowiązany do założenia Konta Użytkownika na platformie internetowej i wyrażenia odpowiednich zgód oraz zaakceptowania regulaminów.

3.3. Przed złożeniem pierwszego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dedykowanego opiekuna handlowego wskazanego przez Sprzedającego, poprzez system Baselinker lub telefonicznie na numer +48 503 118 100, Kupujący jest zobowiązany do założenia Konta Użytkownika na platformie internetowej i wyrażenia odpowiednich zgód oraz zaakceptowania regulaminów.

3.4. Sprzedający zweryfikuje zgłoszenie Kupującego, o którym mowa w pkt. 3.2.-3.3. powyżej w terminie do 3 dni roboczych od dnia przesłania kompletnego zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Sprzedający udostępni Kupującemu Bazę Produktową na zasadach określonych w pkt. 2. powyżej.

3.5. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do odebrania Kupującemu dostępu do Bazy Produktowej, w tym poprzez usunięcie Konta Użytkownika, dezaktywację połączenia z Baselinker lub właściwym plikiem, a także do cofnięcia zgody na wykorzystywanie przez Sprzedającego materiałów i informacji o Towarach zawartych w Bazie Produktowej, w każdym czasie, w szczególności jeżeli Kupujący przez okres kolejnych 90 dni nie prześle żadnego Zamówienia do Sprzedającego.

3.6. Kupujący zamawia Towar poprzez złożenie Sprzedającemu zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem http://parfumcompany.pl/, poprzez system Baselinker lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (tylko w przypadku wyrażenia przez Sprzedającego zgody na taki sposób złożenia zamówienia) – dalej jako „Zamówienie” lub „Zamówienia”.

3.7. Zamówienie stanowi ofertę kupna skierowaną do Sprzedającego i musi jednoznacznie określać:

a) Dane Kupującego: dane do faktury – nazwę, adres i numer NIP firmy Kupującego oraz dane kontaktowe – imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Kupującego;

b) Towar: ilościowo, z podaniem nazw zamawianych Towarów;

c) Miejsce wysyłki danego Zamówienia lub wskazanie, że Zamówienie zostanie odebrane przez Kupującego osobiście w magazynie Sprzedającego pod adresem: Magazyn Panattoni Park (hala nr 2), ul. Kresowa 14, 05-462 Duchnów k. Warszawy; 

d) Dane osoby upoważnionej do odbioru Towarów, jeżeli Kupujący wskazuje taką osobę.

3.8. Sprzedający będzie przyjmował wyłącznie Zamówienia złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umocowane do kontaktów ze Sprzedającym na podstawie udzielonego im przez Kupującego pełnomocnictwa lub upoważnienia.

3.9. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia Zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej http://parfumcompany.pl/, poprzez system Baselinker lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (dalej jako „Potwierdzenie Zamówienia”).

3.10. W przypadku każdego Zamówienia termin wysyłki zostanie ustalony indywidulanie przez Sprzedającego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wszelkie Zamówienia były wysyłane możliwe jak najszybciej – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ich przyjęcia do realizacji.

3.11. W przypadku, jeżeli uzna to za uzasadnione, Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów finansowych Kupującego (w tym w szczególności sprawozdania finansowego Kupującego za ostatnie lata obrotowe) przed Potwierdzeniem Zamówienia oraz odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy z przesłanych dokumentów finansowych wynika, iż istnieje prawdopodobieństwo, że Kupujący nie będzie w stanie terminowo wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Sprzedającego.

3.12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z Potwierdzeniem Zamówienia i realizacją danego Zamówienia, jeżeli Kupujący do dnia złożenia Zamówienia posiada w stosunku do Sprzedającego nieuregulowane zobowiązania, choćby były one jeszcze niewymagalne w chwili złożenia Zamówienia, nie dłużej jednak niż do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań.

3.13. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta z chwilą dokonania Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego niezależnie od dochowania przez Sprzedającego terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

3.14. Wysyłki Zamówień realizowane są przez Sprzedającego za pośrednictwem firm kurierskich.

4. WARUNKI WYDANIA TOWARÓW

4.1. Towar wydawany jest wyłącznie osobie (osobom) uprawnionym do jego odbioru. W braku innego zastrzeżenia ze strony Kupującego (dokonanego w mailu wraz ze złożonym Zamówieniem), domniemuje się, że osoby w siedzibie Kupującego (lub w innym miejscu odbioru Towaru wskazanym przez Kupującego) posiadają umocowanie do odbioru Towarów.

4.2. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo wynikające z posiadania Towaru, w tym ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą wydania go Kupującemu. Za wydanie Towaru uważa się również jego powierzenie przez Sprzedawcę kurierowi lub innemu przewoźnikowi.

4.3. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego osobiście w magazynie Sprzedającego, wydanie Towaru następuje z chwilą udostępnienia Towaru Kupującemu do załadunku na środek transportu Kupującego. Obowiązek  załadunku i stosownego zabezpieczenia Towaru w czasie transportu obciąża Kupującego.

4.4. Jeżeli Towar dostarczany jest za pośrednictwem podmiotów trzecich - firm spedycyjnych bądź kurierskich - list przewozowy, międzynarodowy list przewozowy (CMR) lub inny dowód wydania Towaru oraz faktura VAT zostaną dostarczone Kupującemu w formie elektronicznej, chyba że strony ustaliły inaczej. W przypadku braku odmiennych ustaleń stron, koszty zaangażowania podmiotów trzecich w celu dostarczenia Towaru Kupującemu (w szczególności koszty transportu) ponosi Kupujący.

4.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Towarów związane z brakiem towaru w magazynie Sprzedającego lub wynikające z winy podmiotów trzecich, w szczególności: firm kurierskich i firm spedycyjnych, chyba że do opóźnienia doszło z winy umyślnej Sprzedającego, w szczególności, gdy nie poinformował on Kupującego o braku towaru w magazynie przed terminem realizacji Zamówienia. O możliwym opóźnieniu w dostarczeniu Towarów Sprzedający poinformuje niezwłocznie Kupującego.

4.6. Jeżeli Towar dostarczany jest za pośrednictwem podmiotów trzecich - firm spedycyjnych bądź kurierskich - Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej z odbioru Towarów w celu potwierdzenia stanu w jakim Towar został dostarczony i przedstawieniu tej dokumentacji Sprzedającemu na jego wezwanie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Dokumentacja fotograficzna lub audiowizualna dostarczona przez Kupującego powinna uwidaczniać co najmniej następujące elementy przesyłki:

- opakowanie zewnętrzne Towaru (paczkę, kartoniki lub inne opakowania zbiorcze lub indywidualne),

- zabezpieczenia wewnętrzne Towaru,

- uszkodzenia Towaru/opakowania/zabezpieczenia.

4.7. W przypadku, jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru we właściwym, ustalonym terminie lub odmówi odebrania Towaru, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego kosztów przesłania Towaru do Kupującego oraz zwrotu Towaru do Sprzedającego, jak również kary umownej w wysokości 10% wartości netto przesłanego Towaru - na pierwsze żądanie Sprzedającego.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Podstawą rozliczenia należności z tytułu sprzedaży są faktury VAT, wystawiane przez Sprzedającego w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu, a także na ich przesyłanie do Kupującego drogą elektroniczną.

5.2. Płatności dokonywane są w walucie i terminie określonym na fakturze VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze albo gotówką w kasie Sprzedającego do wysokości dozwolonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

5.3. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego należną kwotą lub dzień wpłaty należnej kwoty do kasy Sprzedającego.

5.4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Kupujący zobowiązuje się do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości wskazanej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, liczonych od dnia następującego po dniu zapłaty wskazanym na fakturze do dnia rzeczywistej zapłaty. W takiej sytuacji Sprzedający zalicza najbliższą kwotę wpłaconą przez Kupującego w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych odsetek, a następnie na poczet najdawniej wymaganej należności. Niezależnie od zdania poprzedzającego, Sprzedający według własnego wyboru może przychylić się do wskazań Kupującego w zakresie zarachowania wpłaconej kwoty. W przypadku, gdy zapłata została uiszczona w części, dalsze odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia.

5.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wykonaniem Zamówień niezrealizowanych i z potwierdzaniem nowych Zamówień w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego należności na rzecz Sprzedającego.

6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARÓW

6.1. Sprzedający zastrzega sobie własność Towarów aż do zupełnej zapłaty ceny sprzedaży i odsetek za opóźnienie w odniesieniu do wszystkich Towarów objętych danym Zamówieniem.

6.2. W razie braku zapłaty ceny Towarów w umówionym terminie Sprzedający ma prawo żądać zwrotu Towarów oraz zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie Towarów.

6.3. W przypadku złożenia przez Kupującego Zamówienia dla pozoru, w tym w szczególności:

a) wyłącznie w celu złożenia oferty na zamówione Towary innemu podmiotowi lub

b) w celu spekulacji Towarem lub

c) w celu zablokowania Sprzedającemu możliwości sprzedaży Towaru przez okres od dnia złożenia Zamówienia do dnia zwrotu towaru lub rezygnacji z Zamówienia,

d) w celu dokonania innej czynności, stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.)

Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego karę umowną w wysokości 20% wartości Zamówienia w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Sprzedającego do zapłaty kary umownej. Sprzedający może żądać od Kupującego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO ZA WADY TOWARÓW

7.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne Towarów (rękojmia) wyłącznie na zasadach wskazanych poniżej (odmienne regulacje ustawowe w zakresie dopuszczalnym przez prawo są wyłączone). Sprzedający nie udziela własnej gwarancji na Towar.

7.2. Kupujący jest zobowiązany do ilościowego i jakościowego sprawdzenia Towaru oraz jego opakowania z chwilą jego wydania.

7.3. Wszelkie widoczne nieprawidłowości,  w tym dostarczenie Towaru innego niż Towar określony przez Kupującego w Zamówieniu, a także uszkodzenie zewnętrznego opakowania Towaru (paczki), skutkujące uszkodzeniem Towaru, powinny być zgłoszone przy odbiorze Towaru w obecności kuriera oraz odnotowane w liście przewozowym lub protokole szkody oraz zgłoszone Sprzedającemu, wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 7.7. poniżej, w dniu dostawy. W przypadku niezachowania powyższego terminu Kupujący traci uprawnienie z tytułu rękojmi.

7.4. Wszelkie uszkodzenia wewnętrznego opakowania Towaru (wykryte w przesyłce, której zewnętrzne opakowanie nie nosiło śladów uszkodzeń) powinny być  zgłoszone Sprzedającemu, wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 7.7. poniżej, w dniu dostawy. W przypadku niezachowania powyższego terminu Kupujący traci uprawnienie z tytułu rękojmi., 

7.5. W odniesieniu do wad i nieprawidłowości innych niż wskazane w pkt. 7.3. i 7.4. powyżej (niedotyczących zewnętrznego oraz wewnętrznego opakowania Towaru) Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o wykrytych wadach lub nieprawidłowościach w terminie 3 dni od dnia wydania Towaru. W przypadku niezachowania powyższego terminu Kupujący traci uprawnienie z tytułu rękojmi.

7.6. W sytuacji uszkodzenia Towaru podczas transportu Kupujący może dochodzić swoich praw bezpośrednio u firmy spedycyjnej bądź kurierskiej. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku traci uprawnienie do kierowania roszczeń z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do Sprzedającego. 

7.7. Warunkiem koniecznym do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi jest powiadomienie Sprzedającego przy użyciu formularza reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres complaints@parfumcompany.pl o rodzajach stwierdzonych wad, dokładnej ilości, numerach dokumentów związanych z określoną dostawą (numer faktury, dokumentu WZ, potwierdzenia zamówienia) oraz załączenia do powiadomienia dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej. Dokumentacja fotograficzna lub audiowizualna dostarczona przez Kupującego powinna uwidaczniać co najmniej następujące elementy przesyłki:

- opakowanie zewnętrzne Towaru (paczkę, kartoniki lub inne opakowania zbiorcze lub indywidualne),

- zabezpieczenia wewnętrzne Towaru,

- uszkodzenia Towaru/opakowania/zabezpieczenia. 

7.8. Zgłoszenia dotyczące wad zostaną rozpatrzone przez Sprzedającego nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania Zgłoszenia. W przypadku gdy rozpatrzenie Zgłoszenia uzależnione jest od czynników niezależnych od Sprzedającego, w szczególności od oceny zgłoszonych wad przez producenta Towaru, w odpowiedzi udzielonej Kupującemu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, określony zostanie termin rozpatrzenia Zgłoszenia.

7.9. Złożenie Zgłoszenia dotyczącego wad Towarów nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za Towar będący przedmiotem Zgłoszenia.

7.10. W przypadku, gdy Kupujący oznaczył Produkty w sposób przez siebie przyjęty, w szczególności poprzez dołączenie do Produktów oznaczeń stosowanych przez Kupującego - Kupujący zobowiązany jest do usunięcia takich oznaczeń na własny koszt przed odesłaniem Produktu do Sprzedającego. W przypadku nieusunięcia oznaczeń dokonanych przez Kupującego, reklamacja nie będzie rozpatrywana przez Sprzedawcę. 

7.11. Uprawnienia z tytułu rękojmi mogą być wykonywane przez Kupującego jedynie w odniesieniu do wadliwej części Towarów. Wada poszczególnych elementów Zamówienia nie może być podstawą do zwrotu bądź wymiany dotyczącej całego Zamówienia lub jego części nieobarczonej wadami.

7.12. W przypadku uznania Zgłoszenia za zasadne Sprzedający dokona wymiany Towaru będącego przedmiotem Zgłoszenia. W przypadku uznania przez Sprzedającego, że wymiana nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci cenę zapłaconą przez Kupującego za reklamowany Towar w terminie 7 dni od dnia uznania Zgłoszenia. Zwrot ceny następuje za pośrednictwem przelewu na konto Kupującego, chyba że Strony ustaliły inny sposób rozliczenia.

7.13. Sprzedający wyznaczy Kupującemu czas i miejsce przekazania Sprzedającemu Towaru będącego przedmiotem Zgłoszenia. Koszty związane z przekazaniem Towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

7.14. Dostarczany Sprzedającemu Towar powinien być kompletny, oryginalnie zapakowany (nie dotyczy reklamacji wad, o których mowa w pkt. 7.5. powyżej) , a także być odpowiednio zabezpieczony do transportu, a wraz z nim należy przesłać wypełniony formularz reklamacji, o którym mowa w pkt. 7.6. powyżej,

7.15. Odpowiedzialność Sprzedającego wyłączona jest w odniesieniu do następujących przypadków:

a) uszkodzeń mechanicznych dostarczanych Towarów powstałych podczas transportu,

b) nieprawidłowego doboru Towaru do zamierzonego zastosowania przez Kupującego, w tym w szczególności:

- innej szaty graficznej Towaru, w tym opakowania Towaru, niż ukazana na stronie Sprzedającego, jeżeli szata graficzna Towaru jest zgodna ze stosowaną przez producenta Towaru,

- koloru lub przejrzystości Towaru nieodpowiadającej oczekiwaniom Kupującego,

- zapachu Towaru niedopowiadającemu oczekiwaniom Kupującego,

- długości terminu ważności Towaru niezgodnego z oczekiwaniami Kupującego (z wyłączeniem Towaru przeterminowanego),

c) jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru, w szczególności gdy był o wadzie informowany przez Sprzedającego.

7.16. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedającego za wady Towarów ograniczona jest do wartości wadliwego Towaru.

7.17. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży lub dostawy, ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej, przy czym wysokość odszkodowania ograniczona jest do wartości sprzedanego Towaru, a Sprzedający odpowiada za straty rzeczywiście poniesione przez Kupującego, z wyłączeniem utraconego zysku.

8. KONTRAHENCI ZAGRANICZNI

8.1. W przypadku, jeżeli Kupujący posiada siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie będą miały do niego również następujące postanowienia:

a) W drodze złożenia Zamówienia Kupujący oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT UE i posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla Kupującego, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który Kupujący podał Sprzedającemu, jak również zobowiązuje się do utrzymywania ważności numeru VAT UE przez cały okres realizacji Zamówienia;

b) Kupujący zobowiązuje się, w terminie 7 dni od dnia odbioru Towarów, jak również na każde wezwanie Sprzedającego, w terminie 7 dni od tego wezwania, do przedłożenia wszelkich dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym w szczególności dokumentów określonych w art. 42 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako „Ustawa o VAT”);

c) Kupujący zobowiązuje się do dokonania płatności za Zamówienie z rachunku bankowego należącego do podmiotu, którego dane zostały wskazane na fakturze VAT dotyczącej Zamówienia;

d) Kupujący zobowiązuje się do pełnej współpracy ze Sprzedającym, na własny koszt, w toku ewentualnego postępowania przed urzędami podatkowymi lub innymi podmiotami, jeżeli postępowania te będą obejmowały kwestie związane ze złożonym Zamówieniem.

8.2. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązków określonych w pkt. 8.1. lit. a)-d) powyżej, co mogłoby rodzić uzasadnione wątpliwości, iż dostawa Towarów dokonana na podstawie Zamówienia, nie miała charakteru wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego karę umowną stanowiącą równowartość kwoty podatku VAT w stawce 23%, jaki zostałby doliczony do ceny netto w sytuacji uznania transakcji za nie mającą charakteru wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

8.3. Jeżeli Kupujący posiada siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej przepisy pkt. 8.1. i 8.2. powyżej, w tym w szczególności postanowienia dotyczącej kary umownej, mają odpowiednie zastosowanie z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z przepisów właściwych dla eksportu, wynikających z Ustawy o VAT oraz odpowiednich przepisów celnych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, będą rozstrzygać sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.

9.2. Wszelkie zmiany w stosunkach między Kupującym a Sprzedającym względem OWS wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

9.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez Kupującego w stosunku do Towarów po wydaniu ich Kupującemu, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez Kupującego w związku z odsprzedażą Towarów.

9.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towary będące testerami nie podlegają odsprzedaży. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku próby sprzedaży testerów przez Kupującego.

9.6. Powyższe warunki zostały podane do wiadomości Kupującego przed zawarciem umowy. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków do treści zawartej umowy oraz Zamówienia.

9.7. Niniejszy dokument został sporządzony w języku polskim oraz w języku angielskim. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo będzie mieć wersja polska.

9.8. Sprzedający powiadomi Kupującego każdorazowo o zmianie OWS, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej. Nowe zapisy OWS wejdą w życie w terminie 7 dni od daty przesłania powiadomienia przez Sprzedającego. Zmiana OWS nie wpływa na czynności prawne dokonane przez Sprzedającego z Kupującym do dnia wejścia w życie nowych zapisów OWS.

Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta